Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju:

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Realizacją powyższych zadań i zapewniania optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomocy jego rodzicom (opiekunom) zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, który tworzą:
lekarze różnych specjalności (np. okulista, neurolog, audiolog, w zależności od potrzeb), psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, w zależności od niepełnosprawności dziecka), terapeuci innych specjalności (terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, w zależności od potrzeb dziecka).
Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do przedszkola, szkoły lub placówki opinie wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nie dotyczy to poradni niepublicznych). Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie, której dziecko i jego rodzina są przyjmowani pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, są to zajęcia prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną przez powołany zespół specjalistów, w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą korzystać z zajęć bezpłatnych w wymiarze – od 2 do 8 h miesięcznie.

Pomagamy w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji i uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133), gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na jego możliwości.

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka