Projekt Przedszkole

Logo Funduszy Eurpejskich - Program Regionalny Małopolska

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do opieki, edukacji, diagnozy i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i ich rodziców/opiekunów poprzez utworzenie nowych spełniających wymagania lokalowe miejsc przedszkolnych w okresie 01.01.-31.12.2018r., oraz wydłużenie czasu funkcjonowania placówki.

Głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie będą:

Grupę docelową stanowią dzieci niepełnosprawnych, rodzice dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki oraz kadra placówki.

W ramach zadań projektowych planuje się:

  1. remont i doposażenie sali edukacyjnej dla nowej grupy,stworzenie pracowni ceramicznej oraz ogrodu sensorycznego, pokrycie kosztów bieżącej działalności nowo utworzonej grupy oraz zajęć i terapii dodatkowych w ramach wydłużonych godzin pracy placówki;
  2. pokrycie kosztów kształcenia kadry i doposażenia placówki w sprzęt terapeutyczny (min.Tomatis) oraz wsparcie dla r/o poprzez organizację warsztatów i dyżurów psychologa.

Zapewniona zostanie opieka wykwalifikowanej kadry, w tym psychologa, rehabilitanta, oligofrenopedagoga, logopedy. Dzięki ww działaniom 25 dzieci niepełnosprawnych będzie miało możliwość skorzystania z kompleksowej terapii i edukacji, ich rodzice będą mieli zapewnione wsparcie psychoterapeutyczne a 15 osób kadry podniesie swoje kwalifikacji i będzie mogło realizować dodatkowe zajęcia i nowe formy terapii w placówce. Budynek w którym będzie zlokalizowana placówka jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka