Projekt Klubik

 

Logo Funduszy Eurpejskich - Program Regionalny

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

„Promyczki w klubiku szansą na aktywność zawodową rodziców i opiekunów”.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 24 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Chrzanowa oraz województwa małopolskiego, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.01.2017 – 30.06.2019 roku nowych, spełniających wymagania lokalowe miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Efektem realizacji zadań projektowych będzie utworzenie 12 nowych miejsc opieki i terapii dzieci do lat 3, w tym również niepełnosprawnych (z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z spektrum autyzmu oraz wadami genetycznymi i opóźnieniami w rozwoju) a w rezultacie objęcie wsparciem ich rodziców i opiekunów. Grupę docelową stanowią rodzice i opiekunowie: na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/macierzyńskim.

W ramach zadań projektowych planuje się: remont i modernizację budynku wraz z montażem placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni; doposażenie placówki (w tym zakup specjalistycznego sprzętu terapeutycznego i rehabilitacyjnego do sali doświadczania świata, polistymulacji muzycznej, rehabilitacyjnej ); pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć z dogoterapii. Zapewniona zostanie opieka wykwalifikowanej kadry, w tym psychologa, rehabilitanta, oligofrenopedagoga / diagnosty, logopedy.

Realizacja zadań przyczyni się do stworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, szczególnie niepełnosprawnych i posiadających deficyty rozwojowe. Dzięki czemu 24 rodziców/opiekunów będzie miało możliwość powrotu na rynek pracy a dziecko będzie miało zapewnioną profesjonalną opieką w placówce dostosowanej do jego potrzeb.

Wartość projektu: 996 345,00

Wkład Funduszy Europejskich: 846 893,25

 

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka